Partnerverklaring

Partners Schone Lucht

Als Commercieel of Founding Partner van de stichting Schone Lucht voor Iedereen stemt u in met de business principles die door alle partners gedeeld worden. Deze leest u hier.

Partnerverklaring stichting Schone Lucht voor Iedereen 

Schone lucht is belangrijk voor iedereen. Op de werkvloer, in de speeltuin, op scholen, in en rondom woningen en in ziekenhuizen. Voor veel mensen is het leven in een vervuilde lucht een probleem, bijvoorbeeld voor chronisch zieken, astma- en longpatiënten. Jaarlijks sterven 18.000 mensen tien jaar eerder door de aanwezige concentraties fijnstof in Nederland. Vooral kinderen zijn de dupe van luchtvervuiling. Zij hebben vaker last van de luchtwegen, allergieën en ontwikkelen zwakke longen.  Onverantwoord omgaan met de luchtkwaliteit in Nederland brengt daarnaast ook economische gevaren met zich mee. Het is daarom letterlijk en figuurlijk van levensbelang schone lucht beter, vaker en indringender onder de aandacht te brengen bij de overheid, het bedrijfsleven, de media en het publiek.

Leiderschap en verantwoordelijkheid

Als partner van Schone Lucht voor Iedereen nemen wij het leiderschap en de verantwoordelijkheid om binnen onze organisatie en binnen onze branche het belang van schone lucht duurzaam onder de aandacht te brengen en onderdeel te maken van onze ondernemingsdoelstellingen en -beleid.

Delen van kennis om innovatie te versterken

Om schone lucht voor iedereen te realiseren nodig is kennis en innovatie nodig. Als partner van Schone Lucht voor Iedereen zullen wij kennis over dit onderwerp delen zodat steeds meer organisaties de juiste stappen kunnen nemen om tot een schone lucht te komen.

Verantwoordelijkheid voor de keten

Als partner van Schone Lucht voor Iedereen onderkennen wij dat wij een schakel zijn in een keten. Wij zullen actief het onderwerp schone lucht onder de aandacht brengen van de andere partners in de keten, zoals toeleveranciers of afnemers, en ons inspannen hen te motiveren en te inspireren om als keten te streven naar schone lucht voor iedereen.

Maximale reductie van luchtvervuiling

Als partner van Schone Lucht voor Iedereen zijn wij ervan overtuigd dat schone lucht noodzakelijk is voor een gezonde toekomst voor mens en natuur en het veiligstellen van toekomstige economische groei. Samen met Schone Lucht voor Iedereen en de partners van de stichting werken wij gericht aan een steeds schonere lucht door in te zetten op minder emissies door innovatie.

Wij ondertekenen de partnerovereenkomst met Schone Lucht voor Iedereen en verklaar daarmee dat wij:

  • ons maximaal zullen inspannen om te streven naar een substantiële bijdrage voor een schone lucht voor iedereen, binnen onze organisatie zullen wij medewerkers motiveren en inspireren zodat het belang van luchtkwaliteit en de bijdrage die wij kunnen leveren verankerd raakt in ons bedrijf. Onze inspanningen zijn en worden concreet vertaald in ondernemingsdoelstellingen en ondernemingsbeleid;
  • bereid zijn om kennis en innovatie te delen met anderen en hiermee een voortrekkersrol binnen onze branche vervullen;
  • Bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van concrete adviezen en actieplannen voor de overheid en onze eigen branche om de luchtkwaliteit in Nederland te blijven verbeteren;
  • bereid zijn om de adviezen en actieplannen ook daadwerkelijk zelf te verwezenlijken en onderdeel te maken van ons ondernemingsbeleid;
  • bereid zijn om ons in te zetten voor het verder ontwikkelen en uitbouwen van Schone Lucht voor Iedereen;
  • de beginselen en doelstellingen van Schone Lucht voor Iedereen onderschrijven en hier ook naar handelen;
  • de business principles van Schone Lucht voor Iedereen onderdeel maak van ons ondernemingsbeleid en ons maximaal zullen inspannen hieraan een bijdrage te leveren.